+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Eolas – Ag Ullmhú do Bhliain 1 – 2024/25

A Chairde,

Fáilte go Coláiste Pobail Osraí. Tá sé i gceist againn eolas ginearálta a bheadh úsáideach daoibh a chur anseo in áit amháin. Bíonn sé á uasdátú againn ar bhonn rialta de réir mar a thagann spriocdhátaí chun cinn.

Welcome to Colaiste Pobail Osraí. We hope that this page will act as a guide for incoming First Year parents, to help facilitate your child’s move to Coláiste Pobail Osraí. We are continuing to update the page as more key dates become available.

As always please feel free to contact us at any time with your queries or comments to oifig@osrai.ie

Mar is gnách ná bíodh leisce oraibh a bheith i dteagmháil linn le bhur gceisteanna nó bhur moltaí.

Le mór-mheas,

Coláiste Pobail Osraí

Dátaí Tábhachtacha / Important Dates

  • Bus Scoile/School Bus Transport –  Open Now until April / Anois – Aibreán 2024
  • Tyro (Parent Communication Tool): Socrú/Set-up – Bealtaine/May 2024
  • iPad: Wriggle Store & Book Scheme –  Bealtaine –  June / May – Meitheamh 2024
  • Cruinnithe Aonair / Individual Meetings – June / Meitheamh 2024

We have attached a number of documents/links below to help prepare for your son’s/daughter’s transition to secondary school. Please contact the office if you are unsure about any of the steps.

Tá neart doiciméad/nasc iniata thíos chun tacú libh leis an aistriú go meánscoil. Bígí i dteagmháil leis an oifig má tá aon éiginnteacht oraibh. 

1 – Socraigh / Setup Tyro

This is our online school communication system for Mail, Attendance & Reports (Needed for Steps 5 & 6)

Please download the Tyro App and once logged in, enable push notifications. You will receive your account details for Tyro from the school and we will be using the Mail function to communicate with parents as your child continues their school career with us. Tyro will also be an important tool for the indication of student subject choice, for example. There is a link below to information on using Tyro, with links to instructional videos. 

Gheobhaidh tú do chuid sonraí logála do Tyro, agus beidh a thuilleadh eolais ann daoibh go luath. Bain leas as an nasc seo thíos chun dul i dtaithí ar é a úsáid. Agus an Aip Tyro íoslódáilte agat agus tú logáilte isteach, las fógraí le do thoil.

Córas íocaíochta Way2Pay le socrú tar éis Tyro / Payments system: Way2Pay will be set up once Tyro accounts have been set up.

Preferences for subject choice to be completed on Tyro in June (See Step 5). Beidh gá eolas a thabhairt maidir le rogha ábhar a dhéanamh i mí an Mheithimh (Féach Céim 5).

2 – Ceannaigh iPad / Purchase from the Wriggle Store

Dáta dúnta / Closing date  30 Meitheamh / 30 June 2024.

Wriggle Online Store Login (wriggle.ie) Uimhir na scoile le seoladh amach roimh dheireadh mhí Aibreáin. School store number (school specific code) to be sent out by text before the end of April (and available from school office). You’ll find information below about the purchasing and initial setup of the iPads for the students.

We have attached a flyer below for Wriggle’s payment options, which include spreading payment over 1 year with no interest, charges or fees.

Tá bileog thíos maidir le íocaíocht le Wriggle a dtabharfadh eolas duit maidir le bealaí chun an costas a scaipeadh thar tréimhse ama, mart shampla gur féidir an costas a scaipeadh thar 1 bhliain amháin gan aon ús ná táillí.

3 – Cruinnithe / Meetings:

       A Thuismitheoir/Chaomhnóir,

Tá súil againn go bhfuil sibh i mbarr na sláinte. Tá ullmhúcháin faoi lánseol sa scoil chun fáilte mhór a chur roimh bhur bpáiste. Mar chuid den Chlár Ionduchtaithe ba bhreá linn cuireadh a thabhairt duit chun cruinniú aonair a bheith agat le ball foirne, dá mbeadh sé sin ag teastáil uaibh.

Is í aidhm na cruinnithe ná chun deis a thabhairt dúinn plé a dhéanamh ar aon ní tábhachtach a chabhródh le do pháiste san aistriú ón mbunscoil go meánscoil, agus an t-aistriúchán sin a éascú.

 

We hope that you are keeping well. Preparations are underway in the school for the welcoming of your son/daughter into our school. As part of our Induction Programme we would like to invite you in for a one to one meeting with a member of our team, if you would like to avail of this opportunity.

The aim of this meeting is to give us an opportunity to discuss the more subtle but essential pieces of information that the school may need, to allow the transition of your son/daughter from Primary to Secondary school, be as smooth as we can make it.

 

Cuir cruinniú in áirithe ag / Please book a meeting at:

(nasc le teacht/link to follow)

4 – Córas Iompair Scoile /

Apply for School Transport

(NOW OPEN – Closing date: April / Aibreán 2024)

Tá gach eolas agus nascanna sa doiciméad thíos / All information and links in the document below.

Nasc don leathanach um Iompar Scoile / Link to School Transport page

6 – Trealamh / Booklist and Other School Costs

(June / Meitheamh 2024)

Beidh an leabharliosta do Bhliain 1 le fáil thíos. The First Year booklist & list of equipment will be found below.

Sonraí le teacht ar an Scéim nua do Leabhair Scoile. Details on the new Schoolbooks Scheme to follow.

 

  • Leabharliosta Bliain 1 Booklist 2024-25
  • Costais Scoile / Costs Bliain 1 2024-25 (Currently being updated due to new Schoolbook Scheme)

7. Éide Scoile / School Uniform

Cinntigh ainm an dalta a chur ar gach ball éadaigh. Please make sure to put the student’s name on all items. 

8 – Ullmhúchán / Prepare for the School Year 

First Year Induction takes place August 2024 (8.50am – 1.00pm) (Date TBC).

Beidh Ionduchtú do Bhliain 1 Lúnasa 2024 (8.50rn – 1.00in) (Dáta le deimhniú).

Conas ullmhú don scoilbhliain?   What can we do before school begins?

✔Cleachtaigh do Ghaeilge / Practice your Gaeilge    ✔Bain taithneamh as an samhradh / Enjoy the summer!

An Ghaeilge / Club Osraí: Tuilleadh eolais anseo / More information in this link

Is deis iontach í seo chun bhur gcuid Gaeilge a chur chun cinn sa bhaile. Bainigí úsáid as cuid de na smaointí sa rannóg thíos chuige sin.

Now is a good time for your child to practice their scileanna Gaeilge (Irish language skills), and we would encourage you to look at the list of activities and ideas below to help with this.

 

The organisation Gaeloideachas also has a handy page for parents with FAQs and advice. We have linked this below, along with a link through which you can sign up for their newsletter (plenty of hints and tips about learning Gaeilge to be found there).

Is mór an chabhair atá sa suíomh seo do thuismitheoirí – sínigh suas don nuachtlitir agus breathnaigh ar na moltaí agus áiseanna atá ar fáil.

 

Tacaíocht / Support:

Kilkenny Education Support Centre occasionally provides courses for parents/guardians. Is áis iontach chabhrach é an t-ionad seo chun tacú le tuismitheoirí/caomhnóirí.

Taighde ar an aistriú ó bhunscoil go meánscoil / Research documents on the Transition from Primary to Secondary School: