+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Eolas – Ag ullmhú don fhreastail ar Bhliain 1

  A Chairde,

Fáilte go Coláiste Pobail Osraí. Tá sé i gceist againn eolas ginearálta a bheadh úsáideach daoibh a chur anseo in áit amháin. Beidh sé á uasdátú de réir mar a thagann spriocdhátaí chun cinn.

Welcome to Colaiste Pobail Osraí. We will develop this page as a repository for incoming first year parents, to help facilitate your child’s move to Coláiste Pobail Osraí. We will update the page as more key dates become available.

As always please feel free to contact us at any time with your queries or comments to oifig@osrai.ie

Mar is gnách ná bíodh leisce oraibh a bheith i dteagmháil linn le bhur gceisteanna nó bhur moltaí.

Le mór-mheas,

Coláiste Pobail Osraí

Dátaí Tábhachtacha / Important Dates

  • Bus Scoile/School Bus Transport – 29th April/29ú Aibreáin 2022
  • Vsware: Socrú/Set-up – Aibreán/April
  • iPad: Wriggle Store – 7th June/7ú Meitheamh 2022
  • Cruinnithe/Meetings – June / Meitheamh

We have attached a number of documents/links below to help prepare for your son’s/daughter’s transition to secondary school. Please contact the office if you are unsure about any of the steps.

Tá neart doiciméad/nasc iniata thíos chun tacú libh leis an aistriú go meánscoil. Bígí i dteagmháil leis an oifig má tá aon éiginnteacht oraibh. 

1 – Socraigh / Setup VSware

This is our online school communication system for Mail, Fees, Attendance & Reports (Needed for Tasks 5 & 6)

You will receive your details for VSware and we will be using the Mail function to communicate with parents as your child continues their school career with us. VSware will be an important tool for the indication of student subject choice, for example. There is a link below to an information sheet on using VSware, with links to instructional videos.

Please also see the letter below indicating preferences for Subject Choice, to be completed on VSware in early June (See Task 5).

Gheobhaidh tú do chuid sonraí logála do VSware, agus beidh a thuilleadh eolais ann daoibh go luath. Bain leas as an nasc seo thíos chun dul i dtaithí ar é a úsáid. Féach freisin an t-eolas thíos maidir le rogha ábhar (Féach Tasc 5).

 

2 – Ceannaigh iPad / Purchase from the Wriggle Store

Dáta dúnta /Closing date 7th June 2022.

Wriggle Online Store Login (wriggle.ie) School store number (school specific code) to be sent out by text at the end of April (and available from school office). You’ll find information below about the purchasing and initial setup of the iPads for the students. We have attached information on Wriggle’s Flexi-fi scheme and information on the Credit Union support scheme below which you may like to investigate for yourselves.

All books should be bought through the Wriggle Store, and books for the core subjects only will be bought before the start of the school yearIs gá na leabhair ar fad a cheannach tríd an siopa Wriggle amháin, agus ní gá ach na croí-ábhair a cheannach ag tús na scoilbhliana. (Féach Tasc 6/See Task 6)

3 – Cruinnithe / Meetings:

Cruinniú Aonair / Individual Meeting:

         A Thuismitheoir/Chaomhnóir,

 Tá súil againn go bhfuil sibh i mbarr na sláinte. Tá ullmhúcháin faoi lánseol sa scoil chun fáilte mhór a chur roimh bhur bpáiste. Mar chuid den Chlár Ionduchtaithe ba bhreá linn cuireadh a thabhairt duit chun cruinniú aonair a bheith agat le ball foirne, dá mbeadh sé sin ag teastáil uaibh.

Is í aidhm na cruinnithe ná chun deis a thabhairt dúinn plé a dhéanamh ar aon ní tábhachtach a chabhródh le do pháiste san aistriú ón mbunscoil go meánscoil, agus an t-aistriúchán sin a éascú.

We hope that you are keeping well. Preparations are underway in the school for the welcoming of your son/daughter into our school. As part of our Induction Programme we would like to invite you in for a one to one meeting with a member of our team, if you would like to avail of this opportunity.

The aim of this meeting is to give us an opportunity to discuss the more subtle but essential pieces of information that the school may need, to allow the transition of your son/daughter from Primary to Secondary school, be as smooth as we can make it.

 

Cuir cruinniú in áirithe ag / Please book a meeting at:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/ColistePobailOsra2223@osrai.ie/bookings/

4 – Córas Iompair Scoile /

Apply for School Transport

(Closing date: Friday 29th April / Aoine 29ú Aibreán 2022)

More information / Tuilleadh eolais ar fáil ar an suíomh Bus Éireann.

Apply for School Transport – Bus Éireann – View Ireland Bus and Coach Timetables & Buy Tickets (buseireann.ie)

5 – Rogha Ábhar / Fill out subject choice form through VSware

(June / Meitheamh 2022)

6 – Trealamh / Booklist, School Uniform and School Expenses

(Roimh / Before August 2022)

The First Year booklist & list of equipment can be found below (please note that only materials for core subjects are needed for the beginning of Term 1, and the second part of the list includes all texts for choice subjects, and can be purchased later in Term 1 following taster sessions).

All books should be bought through the Wriggle Store, and books for the core subjects only (Gaeilge, Béarla, Mata, Eolaíocht, Stair) will be bought before the start of the school year. The Wriggle Store will reopen later in the first term for those needed for subjects chosen later.

Is gá na leabhair ar fad a cheannach tríd an siopa Wriggle amháin, agus ní gá ach na croí-ábhair a cheannach ag tús na scoilbhliana.

 

7 – Ullmhúchán / Prepare for the School Year 

First Years start with Induction in late August 2022. Fáilteofar roimh Bhliain 1 ag deireadh mhí Lúnasa 2022.

Conas ullmhú don scoilbhliain?   What can we do before school begins?

✔Cleachtaigh do Ghaeilge / Practice your Gaeilge    ✔Bain taithneamh as an samhradh / Enjoy the summer!

An Ghaeilge:

Is deis iontach í seo chun bhur gcuid Gaeilge a chur chun cinn sa bhaile. Bainigí úsáid as cuid de na smaointí sa rannóg thíos chuige sin.

Now is a good time for your child to practice their scileanna Gaeilge (Irish language skills), and we would encourage you to look at the list of activities and ideas below to help with this.

 

The organisation Gaeloideachas also has a handy page for parents with FAQs and advice. We have linked this below, along with a link through which you can sign up for their newsletter (plenty of hints and tips about learning Gaeilge to be found there).

Is mór an chabhair atá sa suíomh seo do thuismitheoirí – sínigh suas don nuachtlitir agus breathnaigh ar na moltaí agus áiseanna atá ar fáil.

Tacaíocht / Support:

Kilkenny Education Centre has worked with NEPS and HSE CAMHS to develop online resources which Parents/Guardians will find useful. They provide guidance on; the transition back to school from online learning, the transition from Primary to Secondary school, supporting students with Autism, Psychological First Aid and other elements relating to returning to school following a long absence. All resources can be found here.

Is áis iontach chabhrach í seo chun tacú leis an aistriú go dtí an mheánscoil, chomh maith le himní mar gheall ar an tréimhse dianghlasála.

Taighde ar an aistriú ó bhunscoil go meánscoil/Research documents on the Transition from Primary to Secondary School: