+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Eolas – Ag ullmhú don fhreastail ar Bhliain 1

Tabhair faoi dheara:

Is do Bhliain 1, ‘2021-22 an leathanach seo. Beidh uasdátú air don scoilbhliain ‘2022-23 tar éis an dáta dúnta i mí na Samhna 2021.

  A Chairde,

Fáilte go Coláiste Pobail Osraí. Tá sé i gceist againn eolas ginearálta a bheadh úsáideach daoibh a chur anseo in áit amháin. Beidh sé á uasdátú de réir mar a thagann spriocdhátaí chun cinn.

Welcome to Colaiste Pobail Osraí. We will develop this page as a repository for incoming first year parents, to help facilitate your child’s move to Coláiste Pobail Osraí.

As always please feel free to contact us at any time with your queries or comments to oifig@osrai.ie  Mar is gnách ná bíodh leisce oraibh a bheith i dteagmháil linn le bhur gceisteanna nó bhur moltaí.

  Le mór-mheas,

Coláiste Pobail Osraí

Cruinnithe / Meetings:

As part of our “Road-Map” to induction we held an online meeting online on Thursday 22/4/21 at 7pm. You would have received an invitation to this meeting by text. We have attached a number of documents below to help prepare for your son’s/daughter’s transition to secondary school. Please contact the office if you are unsure about any of the steps.

Cruinniú Aonair / Individual Meeting:

The school offers one-on-one meetings with parents. This is an opportunity to provide us with any important information or topics you wish to discuss with us. We strongly advise all parents to take up this offer. Meetings may take place on school grounds, if COVID guidelines allow at the time. Beimid ag tairiscint cruinnithe le tuismitheoirí, agus muid ag súil le go dtapóidh gach duine an deis chun ábhair tábhachtacha a phlé linn.

Mar chabhair duit, tá an t-eolas eagraithe sna rannóga thíos.

We have organised the information below to help you prepare for the coming school year.

1 – iPad: Purchase from the Wriggle Store

Dáta dúnta sínte /Closing date extended to 16th June 2021.

Wriggle Online Store Login (wriggle.ie) School store number (school specific code) available from school office. You’ll find information below about the purchasing and initial setup of the iPads for the students. We have attached information on Wriggle’s Flexi-fi scheme and information on the Credit Union support scheme below which you may like to investigate for yourselves.

All books should be bought through the Wriggle Store, and only those needed for the core subjects will be bought from Wriggle before the start of the school year. The Wriggle Store will reopen later in the first term for those needed for subjects chosen later. Is gá na leabhair ar fad a cheannach tríd an siopa Wriggle amháin, agus ní gá ach na croíábhair a cheannach ag tús na scoilbhliana.

2 – Setup VSware

This is our online school communication system for Fees, Attendance & Reports (Needed for Task 3 and 5)

You will receive your details for VSware and we will be using the Mail function to communicate with parents as your child continues their school career with us. VSware will be an important tool for the indication of student subject choice, for example. There is a link below to an information sheet on using VSware, with links to instructional videos. Please also see the letter below indicating preferences for Subject Choice, to be completed on VSware in early June.

Gheobhaidh tú do chuid sonraí logála do VSware, agus beidh a thuilleadh eolais ann daoibh go luath. Bain leas as an nasc seo thíos chun dul i dtaithí ar é a úsáid. Féach freisin an t-eolas thíos maidir le rogha ábhar.

3 Booklist, School Uniform and School Expenses

(Roimh / Before 25th August 2021)

Seo thíos na nascanna le haghaidh Leabharliosta, Éide Scoile, agus Costais. We have attached information on the Booklist, School Uniforms, and Expenses.

The First Year booklist can be found in 2 parts below (Part One includes core materials for the beginning of Term 1, and Part Two includes all texts for choice subjects, for later in Term 1 following taster sessions).

All books should be bought through the Wriggle Store, and only those needed for the core subjects (Gaeilge, Béarla, Mata, Eolaíocht, Stair) will be bought from Wriggle before the start of the school year. The Wriggle Store will reopen later in the first term for those needed for subjects chosen later.

4 – Iompar Scoile: Apply for School Transport

(Closing date last Friday of April / 30ú Aibreáin 2021)

More information / Tuilleadh eolais ar fáil ar an suíomh Bus Éireann.

Apply for School Transport – Bus Éireann – View Ireland Bus and Coach Timetables & Buy Tickets (buseireann.ie)

5 – Rogha Ábhar: Fill out subject choice form through VSware

(June/Meitheamh 2021)

6 – Plan for the School Year 

First Years start with Induction on the 26th August 2021. Fáilteofar roimh Bhliain a 1 ar an 26ú Lúnasa 2021.

Seo chugaibh an féilire don scoilbhliain 2021-22 / Here is the school calendar for 2021-22:

Féilire / School Calendar 2021-22

Cad is féidir linn a dhéanamh? What can we do before school begins?

    • Cleachtaigh do Ghaeilge / Practice your Gaeilge
    • Bain taithneamh as an samhraidh / Enjoy the summer!

Is deis iontach í seo chun bhur gcuid Gaeilge a chur chun cinn sa bhaile. Bainigí úsáid as cuid de na smaointí sa rannóg thíos chuige sin.

Now is a good time for your child to practice their scileanna Gaeilge (Irish language skills), and we would encourage you to look at the list of activities and ideas below to help with this.

The organisation Gaeloideachas also has a handy page for parents, with FAQs and advice. We have linked this below, along with a link through which you can sign up for their newsletter (plenty of hints and tips about learning Gaeilge to be found there). Is mór an chabhair atá sa suíomh seo do thuismitheoirí – sínigh suas don nuachtlitir agus breathnaigh ar na moltaí agus áiseanna atá ar fáil.

Taighde ar an aistriú go meánscoil/Research documents on the Transition from Primary to Secondary School that you may find interesting;

                                                                 

Nascanna/Links:

 

Fanaigí i dteagmháil linn. Beimid sásta cruinniú a dhéanamh i mí an Mheithimh, le tuismitheoir ar bith ar mhaith leo ábhair a phlé. Keep in touch with us. We are happy to meet with any parents in June to discuss any important issues you’d like to raise with us. 

Tacaíocht don Fhilleadh ar scoil/Return to School support:

Kilkenny Education Centre has worked with NEPS and HSE CAMHS to develop online resources which Parents/Guardians will find useful. They provide guidance on; the transition back to school, the transition from Primary to Secondary school, supporting students with Autism, Psychological First Aid and other elements relating to returning to school following a long absence. All resources can be found here. Is áis iontach chabhrach í seo chun tacú leis an aistriú go dtí an mheánscoil, chomh maith le himní mar gheall ar an tréimhse dianghlasála.