+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Buntáistí an Tumoideachais

Cén fáth Oideachas trí Ghaeilge?

Buntáistí Cognaíocha

Eascraíonn solúbthacht chognaíoch agus smaointeoireacht iltreóch as an tumoideachas; éiríonn le daltaí smaoineamh ar bhealaí níos cruthaithí, agus é ar a gcumas acu réimse réiteach nó freagraí bailí a thabhairt ar fhadhb.

De bharr an tumoideachais, aithnítear smacht méadaithe ar aird agus smacht feidhmiúcháin feabhsaithe; sé sin go mbíonn daltaí níos fearr ag tabhairt airde, bíonn siad níos fearr ag díriú ar thascanna agus á gcur i gcrích, agus bíonn scileanna éisteachta agus cumarsáide níos éifeachtaí acu.

Bíonn scileanna cuimhne níos fearr acu freisin, bíonn siad níos cumasaí ag tabhairt aghaidh ar chúrsaí agus ag déanamh cinntí stuama, agus bíonn siad níos muiníní ina gcuid cinnteoireachta.

Buntáistí Cumarsáide

Méadaíonn cumas na ndaltaí i dteangacha eile (an Béarla san áireamh) seachas a mhalairt. Bíonn na próisis chognaíocha chéanna i gceist le teangacha i gcoitinne.

Aistrítear na scileanna agus coincheapa a shealbhaítear i dteanga amháin go teanga eile agus próiseáiltear iad i gceann den dá theanga óir bíonn siad ag idirghníomhú le chéile.

Caoinfhulaingt agus Féinmhuinín Mhéadaithe

Cothaíonn an tumoideachas leibhéil níos airde caoinfhulaingthe i measc páistí.

Bíonn níos mó teagmhála ag na daltaí le cultúir éagsúla agus bíonn meas níos mó acu orthu, rud a spreagann ilchultúrachas níos doimhne agus níos lú ciníochais dá réir.

Tugann an dátheangachas tuiscint níos fearr do na daltaí ar a gcuid féiniúlachta féin agus mar thoradh air sin bíonn féinmheas níos mó acu.

Buntáistí Acadúla

Faigheann páistí tuiscint níos fearr ar bhunchlocha teanga – gramadach, bunú focal, ord abairtí – tríd an dátheangachas, agus faigheann siad scileanna inaistrithe a gcabhraíonn leo teangacha eile a fhoghlaim.

Bíonn gnóthachtáil níos airde sa Bhéarla agus sa Mhata araon ag daltaí i scoileanna lán-Ghaeilge i gcomparáid lena bpiarghrúpa i scoileanna lán-Bhéarla.

Is mó seans go gcuirtear curaclam níos leithne ar fáil i scoileanna lán-Ghaeilge ná mar a chuirtear ar fáil i scoileanna de chineálacha eile.


Ó scoileanna lán-Bhéarla?

Ní gá do thuismitheoirí a bheith buartha nach dtuigfeadh a bpáistí an múinteoir. Tacaíonn an samhail tumoideachais le sealbhú teanga na bpáistí trí thógáil intinne agus rannpháirtíocht, ní cur chuige ina ndéantar bád a iomramh nó bád a chailleadh. Cé go labhródh múinteoirí le páistí trí Ghaeilge ón gcéad lá, bainfear úsáid as geaitsíochtaí, íomhánna agus tuin chainte le cinntiú go dtuigeann na páistí iad. Rachaidh páistí i dtaithí go mear ar bheith ag labhairt trí Ghaeilge le múinteoirí agus lena gcomhscoláirí.

Tá buntáiste sa tumoideachas freisin do pháistí nach í an Ghaeilge ná an Béarla an mháthairteanga acu, agus beidh tairbhe seachas míbhuntáiste ann dóibh agus an Béarla á shealbhú acu. Tá tacaíochtaí do pháistí nach í an Béarla an chéad teanga acu ar fáil i scoileanna lán-Ghaeilge díreach ar nós aon scoil eile.

Fáiltímid roimh go leor daltaí ó scoileanna lán-Bhéarla. Déantar measúnú ar a gcuid Gaeilge trí hagallamh gairid agus scrúdú scríofa. Cuirtear ranganna breise Gaeilge ar fáil sa chéad bhliain le cuidiú leo san aistriúchán. Bhí an-chuid dár n-iarscoláirí rathúil i bpointí iomlána a bhaint amach san Ardteistiméireacht, agus ina rogha gairm bheatha.

Ó scoileanna lán-Ghaeilge

Is í an scoil againne an rogha nádúrtha san aistriú ó bhunscoileanna lán-Ghaeilge, áit a ndéanaimid tógáil ar a gcumas teanga atá forbartha sa bhunscoil, ag cinntiú go mbíonn siad lán-líofa agus barr a gcumais á bhaint amach acu.


Ag Tacú le Daltaí le Riachtanais Speisialta Oideachais

Cuirtear na tacaíochtaí céanna ar fáil do pháistí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu i scoileanna lán-Ghaeilge agus baineann siad an leas céanna as an oideachas dátheangach. Freastlaíonn scoileanna lán-Ghaeilge ar pháistí faoi mhíchumas fisiciúil agus faoi mhíchumas intleachta go rialta; daltaí le deacrachtaí radhairc agus éisteachta, neamhoird de chuid speictream an uathachais, disléicse, agus riachtanais speisialta oideachais eile. Tá cead á thabhairt do roinnt scoileanna lán-Ghaeilge aonaid speisialta a oscailt le freastal ar pháistí le riachtanais bhreise.

Maítear nach ndéanann an t-oideachas dátheangach aon dochar do pháistí le riachtanais speisialta oideachais agus dearbhaítear an méid seo ina thaobh.

 

“Bilingual education for children with SEN does no harm and clearly does contribute to social, emotional and interpersonal growth.”Tuairisc NCSE, 2011