+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Stair Scoile

D’oscail Coláiste Pobail Osraí le 13 mac léinn tosaigh ar an 3ú Meán Fómhair, 1991. Sroicheadh an lá stairiúil sin tar éis idirbheartaithe fada, casta idir Choiste Gairmoideachais Chontae Chill Chainnigh, an Roinn Oideachais agus Aire Oideachais an ama sin, Máire Ní Ruairc.

Dream tuismitheoirí cróga, tiomnaithe a rinne formhór na hoibre seo. Tuismitheoirí an chéad ghrúpa scoláirí a chuir a mbunoideachas i gcrích trí mheán na Gaeilge iadsan. Tháinig an smaoineamh ar iar-bhunscoil lán-Ghaelach chun cinn ag tús 1989 nuair a cuireadh an cheist faoi bhráid tuismitheoirí Ghaelscoil Osraí gur rud nádúrtha é go bhforbródh iar-bhunscoil lán-Ghaelach ón nGaelscoil.

B’é an buntáiste ba mhó a bhain leis ná go leanfadh an scoil nua leis an traidisiún a bheith toilteanach an Ghaeilge a labhairt mar ghnáth-theanga chumarsáide i measc na mac léinn agus múinteoirí.

B’é an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ag an am Breandán Ó Conbhuí, tionscnóir láidir na teanga Gaeilge é féin, a rinne réamhtheagmháil is moltaí thar ceann an choiste scoile is an Choiste Ghairmoideachais leis an Roinn Oideachais i mBealtaine 1990. Ar deireadh thiar thall, thug an tAire Oideachais cead chun an scoil a bhunú.

Shíl an Coiste Gairmoideachais, faoi threoir an Phríomhoifigigh Fheidhmiúcháin, Breandán Ó Conbhuí, gur chóir oideachas trí Ghaeilge a sholáthar do gach ar mhian leo é.

B’í Cáit Uí Chionnaith an chéad Mhúinteoir i bhFeighil. Chuir Múinteoir Cáit rian na cáilíochta is na cuibhiúlachta ar an scoil nua is thuill sí gean is dílseacht na scoláirí nua is tuistí araon. Chuaigh sí i bhfeidhm go mór ar an bpobal uile leis an gcúirtéis is an dínit a bhí go smior inti. Dhréachtaigh sí an mana scoile “Doras Feasa Fiafraí” a mhaireann go dtí an lá inniu. Is é an mana sin a bhí ag croílár gníomhaíochtaí uile Choláiste Pobail Osraí. Ó’r osclaíodh Coláiste Pobail Osraí i Meán Fómhair 1991, d’fhás an scoil mar thoradh ar thuismitheoirí, ar fhoireann múinteoirí agus ar dhaltaí tiomanta agus díograiseacha. Tá an scoil go mór faoi chomaoin ag Caoimhín Ó Conghaile agus Póilín Uí Leannáin, beirt Mhúinteoirí i bhFeighil a thug an scoil ó neart go neart sa chúig bliana déag i ndiaidh a bunaithe.

Tharla dul chun cinn mór i 2003 nuair a réitigh Ruairí Uas. Ó Corráin agus an Coiste Gairmoideachais go dtabharfaí neamhspleáchas iomlán don Choláiste. D’eirigh le Coláiste Pobail Osraí stádas neamhspleách a chur i gcrích i 2007.

Faoi chúram an Phríomhoide Cathnia Ó Muircheartaigh, b’é an chloch ba mhó ar a phaidrín sa ghearrthéarma ná foirgneamh deisiúil nua-aimseartha a sholáthar do na mic léinn is don scoil uile. Is mór an dul chun cinn atá déanta ó na trí sheomra ranga tosaigh i bhfoirgneamh Sheosaimh Naofa go dtí an liosta cuimsitheach d’áiseanna ar láithreán Bhóthar Urmhumhan. Faoi láthair, cuirtear raon iomlán áiseanna ó shaotharlanna eolaíochta, páirceanna spóirt agus seomraí don Ealaín, d’eacnamaíocht Bhaile is d’ábhair theicneolaíochta ar fáil don uile scoláire.

I mbliana, déanann Coláiste Pobail Osraí ceiliúradh ar tríocha bliain ar an bhfód trí chomóradh a dhéanamh ar fhás agus ar fhorbairt an Choláiste, agus aghaidh á tabhairt againn ar an gcéad chéim eile – campas nua i bPurláin an Iarthair. Míle buíochas do gach aon duine a bhí linn ar ár dturas.