+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Foirm Iarratais agus Polasaí Iontrála/ Enrolment Policy and Application Form

Iarratais / Applications

Polasaithe Scoile/School Policies

Seo a leanas Polasaithe agus rialúcháín an Choláiste. Is féidir íoslódaíl a dhéanamh orthu ach Adobe Acrobat Readar a bheith ar do ríomhaire. Brúigh ar na nascanna thíos chun íoslódáíl a dheanamh ar na doiciméid.

Please find some of our school policies. You may need Adobe Acrobat to open the documents on your computer or tablet. Press on each link below to open.

Cód Iompair an Choláiste

Beartas Frithbhulaíochta 2022-23

Polasaí Iontrála agus Foirm Iarratais

Safeguarding Statement and Policy – Ráiteas agus Polasaí um Chumhdach Leanaí 2022-23

    • Fógra den Athbhreithniú ar an Ráiteas agus Polasaí um Chumhdach Leanaí agus ar an mBeartas Frithbhulaíochta 2022-23 – Notice of review of the Child Safeguarding Statement and Policy and of the Anti-Bullying Statement. Rinne an Bord bainistíochta athbhreithniú ar na Polasaithe seo ar an 03-10-22. The Board of Management reviewed these policies on 03-10-22.

Polasaí Usáide Inghlacaide Teicneolaíochta & IPadanna

COVID-19

Do phlean freagartha na scoile, agus eolas ar na beartaithe atá curtha i bhfeidhm, breathnaigh ar an leathanach sa nasc thíos.

For our response plan, as well as information on the measures put in place, please view our page in the link below.

Leathanach maidir le Filleadh Sábháilte ar Scoil – COVID-19