+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

Information – Preparing for First Year – 2023/24

A Chairde,

Fáilte go Coláiste Pobail Osraí. Tá sé i gceist againn eolas ginearálta a bheadh úsáideach daoibh a chur anseo in áit amháin. Bíonn sé á uasdátú againn ar bhonn rialta de réir mar a thagann spriocdhátaí chun cinn.

Welcome to Colaiste Pobail Osraí. We hope that this page will act as a guide for incoming First Year parents, to help facilitate your child’s move to Coláiste Pobail Osraí. We are continuing to update the page as more key dates become available.

As always please feel free to contact us at any time with your queries or comments to oifig@osrai.ie

Mar is gnách ná bíodh leisce oraibh a bheith i dteagmháil linn le bhur gceisteanna nó bhur moltaí.

Le mór-mheas,

Coláiste Pobail Osraí

Dátaí Tábhachtacha / Important Dates

  • Bus Scoile/School Bus Transport –  Open Now / Anois
  • Tyro (Parent Communication Tool): Socrú/Set-up – As soon as possible
  • iPad: Wriggle Store & Book Scheme –  Before 30th June / Roimh 30ú Meitheamh 2024
  • Cruinnithe Aonair / Individual Meetings – Nasc Anseo / Link Here

We have attached a number of documents/links below to help prepare for your son’s/daughter’s transition to secondary school. Please contact the office if you are unsure about any of the steps.

Tá neart doiciméad/nasc iniata thíos chun tacú libh leis an aistriú go meánscoil. Bígí i dteagmháil leis an oifig má tá aon éiginnteacht oraibh. 

1 – Socraigh / Setup Tyro

This is our online school communication system for Mail, Attendance & Reports (Needed for Steps 5 & 6)

Please download the Tyro App and once logged in, enable push notifications. You will receive your account details for Tyro from the school and we will be using the Mail function to communicate with parents as your child continues their school career with us. Tyro will also be an important tool for the indication of student subject choice, for example. There is a link below to information on using Tyro, with links to instructional videos. 

Gheobhaidh tú do chuid sonraí logála do Tyro, agus beidh a thuilleadh eolais ann daoibh go luath. Bain leas as an nasc seo thíos chun dul i dtaithí ar é a úsáid. Agus an Aip Tyro íoslódáilte agat agus tú logáilte isteach, las fógraí le do thoil.

Córas íocaíochta Way2Pay le socrú tar éis Tyro / Payments system: Way2Pay will be set up once Tyro accounts have been set up.

Preferences for subject choice to be completed on Tyro in June (See Step 5). Beidh gá eolas a thabhairt maidir le rogha ábhar a dhéanamh i mí an Mheithimh (Féach Céim 5).

2 – Ceannaigh iPad / Purchase from the Wriggle Store

Dáta dúnta / Closing date  30 Meitheamh / 30 June 2024.

Wriggle Online Store Login (wriggle.ie) Seoladh amach uimhir na scoile amach ar théacs. School store number (school specific code) sent out by text (and available from school office). You’ll find information below about the purchasing and initial setup of the iPads for the students in the Wriggle Parent Pack.

We have attached a flyer below for Wriggle’s payment options, which include spreading payment over 1 year with no interest, charges or fees.

Tá bileog thíos maidir le íocaíocht le Wriggle a dtabharfadh eolas duit maidir le bealaí chun an costas a scaipeadh thar tréimhse ama, mart shampla gur féidir an costas a scaipeadh thar 1 bhliain amháin gan aon ús ná táillí.

6 – Cruinniú Aonair / Individual Meeting

Mar chuid den Chlár Ionduchtaithe ba bhreá linn cuireadh a thabhairt duit chun cruinniú aonair a bheith agat le ball foirne, dá mbeadh sé sin ag teastáil uaibh. Is í aidhm na cruinnithe ná chun deis a thabhairt dúinn plé a dhéanamh ar aon ní tábhachtach a chabhródh le do pháiste san aistriú ón mbunscoil go meánscoil, agus an t-aistriúchán sin a éascú.

 As part of our Induction Programme we would like to invite you in for a one to one meeting with a member of our team, if you would like to avail of this opportunity. The aim of this meeting is to give us an opportunity to discuss the more subtle but essential pieces of information that the school may need, to facilitate the transition of your son/daughter from Primary to Secondary school.

4 – Córas Iompair Scoile /

Apply for School Transport

(OPEN)

Tá gach eolas agus nascanna sa doiciméad thíos / All information and links in the document below.

Nasc don leathanach um Iompar Scoile / Link to School Transport page

5 – Rogha Ábhar / Fill out subject choice form through Tyro

(26th June / 26ú Meitheamh 2024)

6 – Trealamh / Booklist and Other School Costs

(June / Meitheamh 2024)

Beidh Scéim Iasacht Leabhar á chur ar fáil do Bhliain 1 2024-25 ó Lúnasa 2024 ar aghaidh Cuirfear eolas ar fáil anseo. A Book Loan Scheme will be in place for First Year 2024-25 from August 2024. Details on this scheme to follow.

 

  • Costais Scoile / Costs Bliain 1 2024-25 (Currently being updated due to new Schoolbook Scheme)

7. Éide Scoile / School Uniform

Cinntigh ainm an dalta a chur ar gach ball éadaigh. Please make sure to put the student’s name on all items. 

8 – Ullmhúchán / Prepare for the School Year 

First Year will begin school on Friday 23rd August 2024 (8.50am – 1.00pm).

Cuirfear fáilte roimh Bhliain 1 ar an Aoine 23ú Lúnasa 2024 (8.50rn – 1.00in).

Cúrsa Samhraidh / Information coming soon about our 3 day course for First Years taking place 19th-21st August 2024

Conas ullmhú don scoilbhliain?   What can you do before school begins?

✔Cleachtaigh do Ghaeilge / Practice your Gaeilge    ✔Bain taithneamh as an samhradh / Enjoy the summer!

An Ghaeilge / Club Osraí: Tuilleadh eolais anseo / More information in this link

Is deis iontach í seo chun bhur gcuid Gaeilge a chur chun cinn sa bhaile. Bainigí úsáid as cuid de na smaointí sa rannóg thíos chuige sin.

Now is a good time for your child to practice their scileanna Gaeilge (Irish language skills), and we would encourage you to look at the list of activities and ideas below to help with this.

 

The organisation Gaeloideachas also has a handy page for parents with FAQs and advice. We have linked this below, along with a link through which you can sign up for their newsletter (plenty of hints and tips about learning Gaeilge to be found there).

Is mór an chabhair atá sa suíomh seo do thuismitheoirí – sínigh suas don nuachtlitir agus breathnaigh ar na moltaí agus áiseanna atá ar fáil.

 

Tacaíocht / Support:

Kilkenny Education Support Centre occasionally provides courses for parents/guardians. Is áis iontach chabhrach é an t-ionad seo chun tacú le tuismitheoirí/caomhnóirí.

Taighde ar an aistriú ó bhunscoil go meánscoil / Research documents on the Transition from Primary to Secondary School: