+353 56 776 4557 oifig@osrai.ie

COSAINT SONRAÍ

Tá Bord Bainistíochta Coláiste Pobail Osraí ina choiste de chuid BOOCCC, Seville Lodge, Br Challain, Cill Chainnigh, ar rialaitheoir sonraí é de réir na Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988-2018. Is é Oifigeach Cosanta Sonraí BOOCCC ná Colette Duggan agus is féidir teagmháil a dhéanamh leis an té sin cduggan@kcetb.ie

Na sonraí pearsanta a sholáthrófar ar an bhFoirm Iarratais seo agus ar na cáipéisí a ghabhann léi, teastaíonn siad chun na gcríoch seo a leanas:
• Fíorú a dhéanamh ar chéannacht agus ar an dáta breithe;
• Fíorú agus measúnú a dhéanamh ar na critéir maidir le ligean isteach;
• Múinteoirí a chur ar fáil don scoil agus acmhainní a leithdháileadh di; agus
• An scoil a riar,
ar cúraimí iad uile a chuirtear i bhfeidhm de bhun dualgais reachtúla éagsúla a bhfuil BOOXX faoi cheangal acu. Chomh maith leis sin, faoi roinn V den cháipéis ‘Rialacha agus Clár do Mheánscoileanna 2004/05’ de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna, éilítear ar Phríomhoide “sliocht deimhnithe as clár poiblí breitheanna” a fháil i leith scoláirí. Dá bhrí sin, ní mór don scoil féachaint ar theastas breithe fada an linbh. Mar sin, déantar na sonraí pearsanta a sholáthraítear ar an bhFoirm Iarratais seo a phróiseáil de réir Airteagal 6(c) agus Airteagal 6(e) den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.

Más rud é nach gcuirfear ar fáil an fhaisnéis a iarradh, d’fhéadfadh sé go measfar go bhfuil an t-iarratas neamhbhailí agus nach dtairgfear áit don scoláire.

D’fhéadfadh sé go gcuirfí na sonraí pearsanta atá nochta san Fhoirm Iarratais seo in iúl go hinmheánach do dhaoine in BOOXX chun infheidhmeacht na gcritéar roghnúcháin a dheimhniú, agus d’fhéadfadh sé go gcuirfí in iúl iad do phátrún nó bord bainistíochta scoileanna eile sa chaoi is gur próiseas éifeachtach a bheidh i gceist le ligean isteach scoláirí, de bhun alt 66(6) den Acht Oideachais, 1998 arna chur isteach le halt 9 den Acht Oideachais (Ligean isteach i Scoileanna), 2018.

An fhaisnéis a chuirfear ar fáil san Fhoirm Iarratais seo, coinneofar í ar feadh tréimhse seacht mbliana ón dáta a slánóidh an scoláire 18 mbliana d’aois, ach amháin i gcás ina mbeidh ceangal riachtanas reachtúil ann roinnt de na sonraí nó iad go léir a choinneáil ar feadh tréimhse níos faide nó ar feadh i bhfad, de réir Bheartas BOOCCC maidir le Sonraí a Choinneáil, atá ar fáil ar http://kcetb.ie/what-we-do/data-protection/

Tá cóip de Bheartas iomlán BOOCCC maidir le Cosaint Sonraí ar fáil ar www.osrai.ie nó ó oifig na scoile.
Aon duine a chuirfidh sonraí pearsanta ar fáil tríd an bhFoirm Iarratais seo, tá an ceart aige nó aici rochtain ar na sonraí sin a iarraidh. Tá an ceart aige nó aici freisin a iarraidh go n-athrófaí aon fhaisnéis más faisnéis mhícheart í ó thaobh na bhfíricí de. Is féidir leis an té is ábhar do na sonraí a iarraidh go scriosfaí iad, nó is féidir é sin a dhéanamh thar ceann an té sin, ach ní cheadófar sin ach amháin i gcás nach dteastaíonn na sonraí a thuilleadh chun na gcríoch ar bailíodh iad, nó i gcás nach bhfuil bonn dlíthiúil ag BOOCCC chun na sonraí sin a choinneáil.

Má tá aon ghearán agatsa, an duine is ábhar do na sonraí, faoi phróiseáil do chuid sonraí pearsanta, tá an ceart agat gearán a chur isteach chuig an gCoimisiún um Chosaint Sonraí.